Algemene voorwaarden Webshop

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen


De website www.pegacura.be, een domeinnaam in handen van Veerle Dumarey, Den Hilt 6, 8210 Zedelgem, BTW BE0635879837, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel Pegacura.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Pegacura.be aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld op de website bij het plaatsen van de bestelling.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pegacura.be niet. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via het e-mailadres info@pegacura.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door pegacura.be. Pegacura.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Pegacura.be assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Pegacura.be.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Bancontact
iDEAL
VISA/MasterCard
SOFORT
Pegacura.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge met of zonder een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Als de Klant een bestelling online plaatst, streeft pegacura.be ernaar om het product snel mogelijk bij de Klant thuis af te leveren. Alle bestellingen, geplaatst en betaald, trachten we dezelfde week te verzenden. Zodra de Klant zijn bestelling plaatst, wordt een bevestigings e-mail verstuurd. De gemiddelde leveringstermijn bedraagt 3 tot 5 werkdagen. Bestellingen worden verzonden op woensdag en zaterdag. 

Indien bepaalde artikelen niet op voorraad zijn, kan de leveringstermijn langer zijn. Uiteraard brengt Pegacura.be de Klant steeds op de hoogte van de vertraging.

Artikelen besteld via de webwinkel worden geleverd in België en Nederland. De levering gebeurt door Bpost.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden binnen gemeld binnen de 24u na otnvangst aan Pegacura.be via het emailadres info@pegacura.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van pegacura.be. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van pegacura.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij pegacura.be:

De Klant heeft het recht aan Pegacura.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Pegacura.be klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Pegacura.be op het adres Den Hilt 6, 8210 Zedelgem, België.

Om Pegacura.be op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen moet een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk via e-mail verstuurd worden. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.


Zullen in geen geval worden teruggenomen:

Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt, artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Pegacura.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Pegacura.be alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen,exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Pegacura.be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan pegacura.be wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Pegacura.be geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Pegacura.be betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Pegacura.be.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Pegacura.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Pegacura.be is bereikbaar via e-mail op info@pegacura.be of per post op het volgende adres Den Hilt 6,8210 Zedelgem (België). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Pegacura.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Pegacura.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy policy

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven en voor reclame of marketingdoeleinden. Pegacura.be behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

U kan uw gegevens, die wij in de klantenlijst van Pegacura.be bewaren, op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen (mits bewijs identiteit, kopie identiteitskaart) en u kan weigeren dat Pegacura.be uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk via e-mail aan te vragen via info@pegacura.be.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Pegacura.be heeft geen toegang tot uw paswoord.

Pegacura.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@pegacura.be.


Artikel 12: Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door PegaCura enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch PegaCura behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van PegaCura en dat door de loutere mededeling van informatie aan PegaCura, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van PegaCura.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van PegaCura middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door PegaCura worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van PegaCura onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door PegaCura ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege PegaCura inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

PegaCura treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

 

Artikel 14: Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van PegaCura voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van PegaCura nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan PegaCura. PegaCura behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

 

Artikel 15: Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van PegaCura behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van PegaCura.

PegaCura draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van PegaCura, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste PegaCura in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

 

Artikel 16: Monitoren gedrag bezoeker

PegaCura maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder andere IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens verzamelen wij het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door vragen te stellen op de website, door via e-mail te communiceren, door toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de website, enz…

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 

Contactformulier

Door het invullen van uw gegevens op het contactformulier, verstrekt u toelating om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag.

Verzamelde gegevens zijn onder andere: Naam, adres, tel. en e-mail.

 

Gebruik van cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van PegaCura of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Gebruikte diensten zijn onder meer: Google Analytics, Ads, Remarketing & Retargeting. Deze cookies plaatsen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Onze websites maken gebruik van de volgende cookies (maar zijn hier niet toe beperkt):

 1. Onontbeerlijke of technische cookies (nodig voor de exploitatie van de website)
 2. Statistische of analytische cookies (o.a. herkennen en tellen het aantal bezoekers)
 3. Functionele cookies (o.a. ervaring van de gebruiker verbeteren door bijvoorbeeld de taal te onthouden)
 4. Prestatie cookies (o.a. bewaren hoe de website door de gebruikers gebruikt wordt)
 5. Commerciële cookies (o.a. gegevens verzamelen over het profiel van de gebruikers)
 6. Traceringcookies (o.a. van Google Analytics)

De bewaringstermijn van de cookies varieert al naargelang hun type.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Daarnaast kunnen we ook gegevens verzamelen en verwerken voor een van de hierna vermelde doeleinden:

 1. het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft
 2. het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie
 3. het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten
 4. het eventueel versturen van gratis staaltjes of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden
 5. het beantwoorden van vragen van gebruikers
 6. het realiseren van statistieken
 7. het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten
 8. Informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten
 9. Directe marketingdoeleinden
 10. Indirecte marketingdoeleinden
 11. toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd

 

Derden

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de personeelsleden zelf of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, die samenwerken in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten. Verder wordt de informatie niet met derden gedeeld, tenzij daar wordt om gevraagd en u daar uitdrukkelijk (via actieve opt-in) toestemming voor hebt gegeven. In enkele gevallen kan de informatie intern ook gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Wanneer dit door de bezoeker niet rechtstreeks mogelijk is via de website, kan deze ten alle tijde contact opnemen via de Contact-pagina waarna het verzoek wordt behandeld. Dit kan uiteraard enkel nadat de gebruiker zijn identiteit geverifieerd werd door kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen.

PegaCura kan van de gebruiker betaling eisen van alle redelijke kosten, gebaseerd op de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt.
Indien de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

 

Recht op verbetering

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag kan de gebruiker, nadat zijn identiteit geverifieerd werd door kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

 

Duurtijd van de bewaring

PegaCura verzamelt de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.


Artikel 17: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van pegacura.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Pegacura.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 18: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 19: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Pegacura.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 20: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Veerle Dumarey
Den Hilt 6 
8210 Zedelgem
info@pegacura.be